Gruppen
Klasse 5a- Gruppe 1

L. Ch. Mü., Ja.N. Fr., Fr. Hu., Lu. S. Wi., Li. Bü., L.-A. E., Cl. Fr. Sch., J.-L. Va.


Klasse 5a- Gruppe2

L. L. Dr., Do. Kö., Ja. Kr., Ne.Na., Ka. Ne., De. Oh., So. Th., La. We., al. Ze.


Klasse 5b- Gruppe 1

J. L. Mö., Ar. Sa., Le. Ta., Me. E. Bl., Ta. Bo., Ma. Ph. Deu., La. Ha., El. Ri., Sa. So. Ro.


Klasse 5b- Gruppe2

E.-S. Ap., So. Bö., Sh. Ba., Fa. Cr., Fe. Lu. Cr., Ja. Wie., Am. Ju.


Klasse 6a- Gruppe 1

Yo. Ba., Lo. Ba., El. Bl., Pa. Bö., Le. Br., Mau. Du., Ni. En. Hey., Os. We., Je. Bu.


Klasse 6a- Gruppe2

Mi. Ja. Co., Ja. Ha., Le. Ha., Le. St. Ki., Ma. Ku., Le. Oh., Di. To., Ta. Va., Jo. Gr., Sa. St., Fr. Wü.


Klasse 6b- Gruppe 1

Ah. Ab.Kh., Ja. Ja. Dö., Ja. El. Dr., Lu. Hö., Le. So. Fr., Ch. Ma. Hi., Mi.-So. Mä., Jo. Ma.


Klasse 6b- Gruppe2

Jo. Ta. Gr., Ar. Sa.,Be. Sm., Le. Zi., Mi. Neu., Re. Re., Al. Ri., Ce. Jo. Rö., Am.-Jo. Eh


Klasse 7a- Gruppe 1

Li. He., Pa. St. Bö., Vi. Hü., Lu. Dy. Ki., El. We., In. Ab.Kh., Mi. Le. Ho., He. Pie., Mi. Le. We.


Klasse 7a- Gruppe2

Ja. In. Ho., Jo. Pa. Bo., Da. Kr., Sa. St., Jo. Jo. Eb., Le. Me. Ki., He. So. Re., Lo. Ol. Si., Vi.Va. Wi.


Klasse 7b- Gruppe 1

Ti. Br., Le. An. Di., Le. Kr., Bl. Ku., Ja. Sch., Ro. Ka., Sa. Is. Ki., Sa. Mü., So. Ma. Mü., Th. Nö., Fe. Sch.


Klasse 7b- Gruppe2

Ja.Lu. Geb., Lu. Re. Gr., Sh. Lu.Ha., Da.-Ly. Di. Gi., Le. Hö., So. Ma. Pa., Va.- Jo. Sch., Le. St.


Klasse 8a- Gruppe 1

An.-Le Ba.,Ka. Ba., Lu. Kö., Ka. Jo. Li., Ro. Ma., To. Ha. Mö., Ph. Ma. Rö., Le. Sch., Li. Hei., Fl. Hy., Em.- So. Sch.


Klasse 8a- Gruppe2

Ma- Be., Jö.Lu. Ha., Je. Hö., Fi. Jo. Ju., Ja. La., Ma. Rie., Go. Hy. Si., Jo. Bö., Li. Kö., Ja. Rei., Ch. Ma. Ro.


Klasse 8b- Gruppe 1

Ju. Bo., Sm. Hü., Ja. Pe., Jo. Ro. St., Jo. An. Str., A. We., Lau. Kos., Ro. Räd., Ma. Tö.


Klasse 8b- Gruppe2

Ph. Ho., Ma Be., Lu. Fr., Ti. Al. Ke., Jo. Kö., Ni. Kr., Jo. Lu. Rei., Ju. Wa., Ro. Vi. Brü., Ma. Jos. Die., Zo. Lu. Hei.


Klasse 8P

ganze Klasse


Klasse 9H- Gruppe 1

Lu. Le. Gr., Ni. He., To. Pa. Rei., L.v.Bö., Le. Ma. Bl., An.-Le. Ho., Mo. Ma., Ke. Oh., Al. Sau.


Klasse 9H- Gruppe 2

Ro. Fr. Bü., Ma. Jak., Nik. Jov., Mau. Ma. Kr., Sa. Bä., Vi. Si. Eb., An. St.


Klasse 9R- Gruppe 1

Ni. An., Ju. Fr., Du. Si. Gr., Chr. Kle., Qu. Ma., Ang. Bü., Jo. Hi., Li. Hr.


Klasse 9R- Gruppe2

Ni. Hi., Ge. Kr., Ed. Lu., Ni. Pe., Da. K. Sch., Ang. Ap., Ra.-Mi- Em., Ch. Gie., Sh.- S. Ho., Lo.-Da. Oh.


Klasse 9P2

ganze Klasse


Klasse 10a- Gruppe 1

Ma. Ba., Ju. Bo., Ph. Eb., Ja. He., Da. Lu. Hil., P. S. Li., Kev. Tr., La.- Ma. Ba., Fi. Kr., Al. Ma., Jo.- Jo. Ma., Jas. Ch. Rö


Klasse 10a- Gruppe2

Ni. Ho., Ni. Kl., Ed. Lus., Ty. Sch., Vin. Vit., Sa. Hen., Len. Kü., Sa. Kü., An. Sch.,Le. So. Schn.


Wiebeckschule Bad Langensalza